Bronnen Bronnen
Bronnen

PK012895

Perskrt Michaël Maria van den Bergh 1916-1981 (Persoonskaart)
hierin
Michaël Maria van den Bergh (*1916-†1981) als hoofdpersoon
Dossier:

PK006839

Perskrt Tijs Bestman 1879-1950 (Persoonskaart)
hierin
Tijs Bestman (*1879-†1950) als hoofdpersoon
Dossier:

PK014332

Perskrt Hubertus Blonk 1893-1971 (Persoonskaart)
hierin
Hubertus (Huib) Blonk (*1893-†1971) als hoofdpersoon
Dossier:

PK024068

Perskrt Wilhelmina Johanna Boerée 1898-1974 (Persoonskaart)
hierin
Wilhelmina Johanna Boerée (*1898-†1974) als hoofdpersoon
Dossier:

PK016121

Perskrt Hendrik Bos 1897-1966 (Persoonskaart)
hierin
Hendrik Bos (*1897-†1966) als hoofdpersoon
Dossier:

PK021996

Perskrt Gerardus Petrus van Bragt 1903-1987 (Persoonskaart)
hierin
Gerardus Petrus van Bragt (*1903-†1987) als hoofdpersoon
Dossier:

PK033199

Perskrt Pleuntje de Bruijn 1903-1981 (Persoonskaart)
hierin
Pleuntje de Bruijn (*1903-†1981) als hoofdpersoon
Dossier:

PK029271

Perskrt Grietje Oeke Bruin 1903-1988 (Persoonskaart)
hierin
Grietje Oeke Bruin (*1903-†1988) als hoofdpersoon
Dossier:

PK024059

Perskrt Maria Adriana van Buiten 1883-1966 (Persoonskaart)
hierin
Maria Adriana van Buiten (*1883-†1966) als hoofdpersoon
Dossier:

PK009087

Perskrt Adriaan van Buuren 1885-1979 (Persoonskaart)
hierin
Adriaan van Buuren (*1885-†1970) als hoofdpersoon
Dossier:

PK001414

Perskrt Paulus van Buuren 1895-1982 (Persoonskaart)
hierin
Paulus (Paul) van Buuren (*1895-†1982) als hoofdpersoon
Dossier:

PK035772

Perskrt Johannes Amandus Christianus van Deelen 1921-1990 (Persoonskaart)
hierin
Johannes Amandus Christianus van Deelen (*1921-†1990) als hoofdpersoon
Dossier:

PK000888

Perskrt Adriana Dijkshoorn 1887-1962 (Persoonskaart)
hierin
Adriana (Jaan) Dijkshoorn (*1887-†1962) als hoofdpersoon
Dossier:

PK022093

Perskrt Arie van Ditmars 1915-1982 (Persoonskaart)
hierin
Arie van Ditmars (*1915-†1982) als hoofdpersoon
Dossier:

PK001899

Perskrt Cornelis van Dorp 1913-1989 (Persoonskaart)
hierin
Cornelis van Dorp (*1913-†1989) als hoofdpersoon
Dossier:

PK020019

Perskrt Johanna van Egmond 1898-1967 (Persoonskaart)
hierin
Johanna van Egmond (*1898-†1967) als hoofdpersoon
Dossier:

PK019794

Perskrt Johanna Gründelbach 1882-1962 (Persoonskaart)
hierin
Johanna Grüdelbach (*1882-†1962) als hoofdpersoon
Dossier:

PK032676

Perskrt Gustave Marie Hansen 1893-1977 (Persoonskaart)
hierin
Gustave Marie Hansen (*1893-†1977) als hoofdpersoon
Dossier:

PK001332

Perskrt Arend van Hemert 1924-1987 (Persoonskaart)
hierin
Arend van Hemert (*1924-†1987) als hoofdpersoon
Dossier:

PK024084

Perskrt Elisabeth Susanna Hendriks 1894-1972 (Persoonskaart)
hierin
Elisabeth Susanna Hendriks (*1894-†1972) als hoofdpersoon
Dossier: